Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică HARGHITA – A Hargita Megyei Statisztikai Igazgatóság Feladatköre

 

Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. 226/2009-legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, ca unitate teritorială a Institutului Naţional de Statistică.

Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile Institutului Naţional de Statistică.

Direcţia Judeţeană de Statistică are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea fondului teritorial de date statistice cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de INS, publicarea şi diseminarea datelor  statistice.

În realizarea obiectului său de activitate, statistica oficială se bazează pe principiile independenţei profesionale, imparţialităţii, obiectivităţii, fiabilităţii, confidenţialităţii informaţiilor statistice, eficienţa costurilor conform art. 5 din Legea 226/2009, Direcţia Judeţeană de Statistică are următoarele atribuţii:

 • Asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi sociali;
 • Organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective, lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la INS, din iniţiativă proprie şi la cererea administraţiei publice locale;
 • Organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 • Participă la evaluarea eficientei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de INS;
 • Propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;
 • Asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de INS cu privire la determinarea şi publicarea indicatorilor statistici;
 • Furnizează către INS datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în graficul anual de cercetări statistice;
 • Informează din proprie iniţiativă administraţia publicălocală şi la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 • Cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale din judeţ la elaborarea, implementarea şi monitorizarea realizării programelor statistice naţionale;
 • Acordă asistenţă tehnică şi metodologică celorlalţi producători de statistici oficiale în proiectarea şi realizarea cercetărilor statistice specifice, precum şi în administrarea bazelor de date statistice;
 • Colaborează cu instituţiile deconcentrate ale ministerelor din judeţul Harghita şi cu alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice în vederea compatibilizării sistemului statistic naţional cu celelalte sisteme informaţionale;
 • Monitorizează aplicarea principiilor fundamentale de funcţionare a sistemului statistic naţional în judeţ şi respectarea reglementărilor legale în domeniul statisticii oficiale;
 • Implementează conceptele privind managementul calităţii în statistică şi ale codului de practici al statisticii europene, în sistemul statistic din judeţul Harghita;
 • Iniţiază cu ajutorul formatorilor proprii, programe de formare profesională continuă pentru personalul propriu şi al celorlalţi producători de statistici oficiale din judeţ;
 • Promovează cultura statistică în judeţul Harghita şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
 • Prezintă semestrial INS-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 • Elaborează / proiectează anuare, breviare, buletine, culegeri de date statisticeşi alte publicaţii la nivelul judeţului spre a fi publicate;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de INS prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, D.J.S Harghita are dreptul:

 • să solicite şi să obţină gratuit date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • să efectueze, cu personalul propriu, sau să utilizeze în afara personalului propriu, operatori statistici pentru colectarea datelor de la gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria operatorilor statistici se cuprind persoanele atrase temporar, pe bază de convenţii civile, pentru colectarea datelor, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistică;
 • să contracteze, în condiţiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor, analizelor şi studiilor statistice;
 • să aplice amenzi contravenţionale prin intermediul persoanelor anume împuternicite pentru aceasta în baza art. 46 alin (2) din Legea 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale, pentru:
  • neîndeplinirea de către furnizorii de date a obligaţiilor privind transmiterea în mod gratuit de date corecte, actuale şi complete, la termenele, periodicităţile, în forma şi după metoda de colectare prevăzute în programul statistic naţional şi anual şi în conformitate cu normele metodologice;
  • refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea DJS a documentelor şi evidenţelor necesare verificării calităţii datelor statistice furnizate, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de conducerea DJS;
  • utilizarea de către personalul angajat în sistemul statistic naţional din judeţ şi de către personalul atras temporar a datelor individuale ale persoanelor fizice sau juridice, în alte scopuri decât cele statistice;
  • nerespectarea principiului confidenţialităţii datelor statistice de personalul angajat în sistemul statistic naţional din judeţ, de personalul atras temporar în realizarea activităţilor statistice sau de persoanele juridice la care s-au externalizat unele activităţi statistice pe bază de contract.
 • să solicite de la INS date şi informaţii statistice privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de regiune sau ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni;
 • să consulte publicaţiile la biblioteca INS şi în general, la metodologiile de calcul a indicatorilor statistici, inclusiv cei calculaţi în alte ţări.